Île de Baffin / Qikiqtaaluk - IR (11 µm)

Date modified: